Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet
Post- och besöksadress: Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon: 08-651 4340    E-post: bangs@telia.com
org.nr 802000-5073      Bankgiro 5335-1367
Styrelsen-skyddad länk

Ernst August Bång
Karin Bång
(foton av oljemålningar av Brita Juel-Soop, målade år 1965 efter fotografier av Ernst August Bång och Karin Bång)


Pressmeddelande 2017-11-06

Stiftelsens hedersutmärkelse 2017 på 30 000 kronor tilldelas Ann-Marie Stenhammar, se vidare pressmeddelande.


Bångs stiftelse ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Verksamheten regleras av stiftelsens stadgar och grundarens/donatorns gåvobrev.

Bidrag kan sökas av föreningar för sociala ändamål i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år. Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Religiös verksamhet eller scout-, idrotts- eller skytteverksamhet kan inte få bidrag. Detta hindrar inte att föreningar med sådan grund kan få bidrag till projekt av social karaktär enligt nämnda prioriteringar.

Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande. Bidrag ges inte till administration eller inventarier eller annan utrustning och inte heller till verksamhet som det åligger stat, landsting eller kommun att tillgodose.

Ansökningar

Ansökningar om bidrag kan ske en gång per år från 1 december och sista dag för inlämnande av ansökan är 31 januari. Tiden för ansökan för 2018-års bidrag är dock nu avslutad. Efter beredning fattar styrelsen beslut om bidrag som utbetalas den 31 maj respektive år.

För vidare information om ansökan av bidrag se avsnitt föreningsbidrag.Senaste uppdatering: 2018-05-29
Eventuella fel bör vänligen rapporteras till web@bangs-stiftelse.se